Menu Sluiten

1. Over deze webshop

Deze webshop (hierna: de Webshop) is eigendom van Vos Reinaert vzw, met maatschappelijke zetel te Cadzandstraat 11 B, 9112 Sinaai (Sint-Niklaas). U kan ons bereiken via vosshop@vosreinaert.be.

De Webshop is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, de Privacydisclaimer, de Cookiestatement en de bijzondere voorwaarden die kenbaar gemaakt worden bij het aanbod van een welbepaald product. Deze zijn allen samen van toepassing op elk product dat wij te koop aanbieden en elke verkoopovereenkomst op afstand die in dit verband wordt gesloten. U verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden. De voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

 

2. Ons aanbod

a. Wij bieden een wisselend assortiment van producten aan in onze Webshop, bestemd voor particulier gebruik. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze Webshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn niet begrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor mogelijke leveringen in het buitenland dient u contact op te nemen met onze klantendienst.

b. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een kennelijke fout zou staan in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.

c. We kunnen onze prijzen en ons aanbod aan producten op elk ogenblik wijzigen. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten verdwijnt uit ons aanbod.

d. Minderjarigen dienen hun aankoop te laten verrichten door hun ouder(s) of voogd.

 

3. Een bestelling plaatsen

a. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en de privacydisclaimer aanvaardt.

b. Uw aankoop gebeurt tegen de prijs die wij op dat ogenblik meedelen in onze Webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod en doet een verkoopovereenkomst ontstaan. Onmiddellijk na een geplaatste bestelling ontvangt u een e-mail waarin de aankoop bevestigd wordt en waarin een samenvatting van de voorwaarden van de aankoop wordt gegeven.

 

4. Garantie

Indien de producent, importeur of VOS Reinaert vzw extra waarborgen geeft, bovenop de wettelijke garantie, beperken deze op geen enkele wijze de rechten die u als consument hebt ten opzichte van ons. De wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991 en de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen zijn toepasselijk.

 

5. Betalingen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, kunnen aankopen betaald worden via DIRECTE OVERSCHRIJVING, VISA & BANCONTACT

b. Het product wordt pas geleverd wanneer wij de volledige betaling ervan hebben ontvangen. Indien de betaling uitblijft (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

c. Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 7c.

 

6. Levering van producten

a. We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren. Dit gebeurt altijd op VOS Reinaert zelf. De bestelling kan afgehaald worden als de uitbating open is. Dit staat aangekondigd op de website. De bestelling wordt niet opgestuurd of afgeleverd.

b. De levering gebeurt in principe binnen de 30 dagen na de bestelling, tenzij een andere leveringstermijn wordt overeengekomen. Hiervan wordt bericht gestuurd dat de bestelling afgehaald kan worden. Indien de bezorging een onvoorziene vertraging oploopt ontvangt u hiervan binnen de 30 dagen na de bestelling bericht voor verdere opvolging.

c. Wij dragen het risico op beschadiging of verlies van het bestelde product tot op het ogenblik van de levering op het door u gevraagde adres.

d. U dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling.

 

7. Herroepingsrecht

a. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat

(1) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt;

(2) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

(3) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);

(4) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

b. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post, e-mail of fax. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken (download formulier). Als u dit modelformulier invult en ons bezorgt, ontvangt u van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail. Onze gegevens staan vermeld op het modelformulier.

c. U dient het product onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar De Persgroep Publishing, Webshop, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse), en dit op uw kosten. Bij beschadiging of laattijdige of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval dat U aansprakelijk bent voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

d. Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 7.3 , en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij het product terugkregen.

e. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

– de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

 

8. Klachten en geschillenbeslechting

a. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over de kwaliteit van de geleverde producten dienen ons schriftelijk te bereiken binnen een zo kort mogelijke termijn na levering. Laattijdige klachten of klachten na gebruik dat uitgebreider is dan strikt nodig om enige non-conformiteit vast te stellen zullen niet aanvaard worden.

b. We proberen klachten binnen de 14 dagen te beantwoorden.

c. Indien een klacht niet binnen de 3 maanden na indiening ervan opgelost geraakt zullen de bepalingen inzake geschillenbeslechting hieronder toepasselijk zijn.

d. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, kan u binnen een redelijke termijn het geschil ook voorleggen aan het oordeel van de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

e. De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.